izmir escort bayan

e
sv

Peyzaj Tasarım Elemanları ve İlkeleri

avatar

Zehra Nur BAHAR

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

PEYZAJ TASARIM ELEMANLARI

NOKTA

Tasarımın başlangıç elemanıdır. Çizginin, biçimin yaratıcısı olarak mekanda bir pozisyon, durum belirler. Nokta yönsüzdür ve yönsüzlük merkezidir. Nokta düzlemin merkezinde ise statik (durağan) bir özelliğe sahiptir. Nokta düzlem merkezinden kaldırılınca dinamik bir özellik kazanır. Bu durumda nokta ile düzlem arasında bir gerilim söz konusudur.

ÇİZGİ

Peyzaj düzenlemesi içerisinde oluşturulacak her bir unsur proje içerisinde çizgilerin şekillenmesiyle belirtilir. Çizgilerin türü ve kalınlığı projedeki unsurun algılanmasınıda değiştirir. Örneğin bir park yolu, bir nehir, bir refüj çizgi etkisi yapar.

 • yatay çizgiler(horizantal) : pasiflik, sakinlik, güven, sağlamlık
 • düşey çizgiler(vertikal) : aktiflik, hareket, kesinlik
 • eğik çizgiler : dinamizm, yüzeysel hareket ve canlılık anlamı taşır.

ŞEKİL-FORM

Projedeki her bir unsurun kendi içinde oluşturduğu ve peyzaj içerisinde kendini ifade ettiği biçimdir. Bu biçim bir mekan, ağaç, yol hattı, donatılar v.b. öğelerin her biri veya hepsi olabilir. Burada önemli olan formların insanlar üzerinde uyandırdığı etkidir. Her form ayrı bir ifade gücüne sahiptir. Daireler oval şekiller bir bütünlük hissi uyandırır. Kareler dikdörtgenler matematiksel kesinlik hissi verirler.

ÖLÇÜ

Ölçü algılaması onjeler arası karşılaştırmaya bağlı olarak yapılır.Başka bir deyişle ölçülendirme, bir objenin diğer objelere oranı ile yapılır.Aynı ölçü ve aynı formdaki objeler arasında ‘tam uyum’, aynı ölçü – farklı form ya da aynı form – farklı ölçü arasında ‘uyum’, farklı ölçü ve farklı form arasında ‘uyumsuzluk’ vardır.

ARALIK

Peyzaj çalışmalarındaki mekanların yada mekansal elemanların birbiriyle olan ilişkilerini ortaya koyar. Burda mesafe ön plandadır. Birbirlerine yakın olan unsurlar, birbirleriyle daha çok ilişkilendirillir. Mesafe arttıkça ilişkide azalır.

DOKU

Objelerin görülebilen veya dokunulabilen yüzey ortamı dokuyu oluşturur. Sık dokulu, Seyrek dokulu, Geçirgen dokulu, Yumuşak dokulu vs. olabilir. Doku cansız materiyal gibi canlı materyalde de önemli olan bir tasarım öğesidir. Dokularda sıklık ve yoğunluk objelerin algılanışına doğrudan etkili bir unsurdur.

RENK

Peyzaj uygulamasında mekansal algıyı etkiler. Kullanılan öğelerin yakın veya uzak olması yada dikkat çekici olması durumunu ortaya çıkarır.

 • birincil renkler(ana renkler) : sarı, mavi, kırmızı
 • ikincil renkler(ara renkler) : turuncu, mor, yeşil
 • sıcak renkler : sarı, turuncu, kırmızı
 • soğuk renkler : yeşil, mavi, mor
 • nötr renkler : siyah, beyaz, gri
 • zıt renkler : sarı-mor, yeşil-kırmızı, mavi-turuncu
 • benzer renkler : kırmızı-turuncu-sarı, mavi-yeşil-mor

IŞIK-GÖLGE

Mekânın ışıklı ya da ışıksız oluşuna göre objeler farklı etkilere sahiptirler. Işık ve gölge ilgiyi arttırır, tasarıma rahatlık ve sükûnet sağlar, derinlik verir.

VURGU

Mekan içinde dikkatleri bir alana yada bir objeye çekmek için kullanılan bir tasarım ögesidir. Zıt renklerin kullanılması, çizgi yönleri, ışık değişimi, mekân ilişkileri veyamateryal değişimleri ve doku özellikleri ile tasarımda vurgu ortaya konabilir.

DİZİ

Tasarımın içinde bir noktadan başlayan hareket ve onun çevresindeki objeler, bir mantık zinciri üzerinde akış göstermeli ve bir sonuca ulaşmalıdır.

HAREKET

Peyzaj tasarımında her aktivite, başlangıcı ve sonu olan hareketi ifade eder. Bu bir mekanın oluşumunu veya alanlara ulaşımının ifadesi olabilir.

PEYZAJ TASARIM İLKELERİ

TEKRAR-RİTİM

RİTİM;

 • aynı tip mataryelin birbiri ardısıra kulanımı ile,
 • mataryel büyüklüğünün giderek arttırılması vaya azaltılması ile,
 • renklerin çizgi halinde devamlı hareketi ile sağlanır.

TEKRAR;

 • tasarım içinde yer alan bir objenin birden fazla aynı yada benzer şekillerde kullanılmasıdır.

ARALIKLI TEKRAR

Aralıklı tekrarda ritimle aynı özelliktedir. Ancak bu tasarım ilkesinde objeler birbirlerini aynı mesafelerle değil farklı aralıkta ve farklı düzenlerde tekrar ederler.

DENGE

Denge sağlamlık, emniyet ve sükûnet hissinin ifadesidir.

 • Formal(simetrik)denge: Hacim ve kitle bakımından benzer elemanların bir eksenin iki tarafına eşit uzaklıkta dizilmelerinden ortaya çıkan bir plan kalıbıdır. Formal denge, bir eksen boyunca sayı, çeşit, form, hacim ve renk bakımından aynı olan objelerin dizilişi ile elde edilir.
 • İnformal(asimetrik)denge: Eksenin her iki tarafında aynı büyüklük
  ve forma sahip olmayan, fakat eşit dikkat çeken ve görünen objelerin dizilişleri ile elde edilir.

ZITLIK-KONTRAST

İki objenin birbirinden farklı olan olumlu özellikleri her iki objenin de bu özellikler nedeniyle daha da dikkat çekmesine neden olur.Bu nedenle tasarımda kullanılan canlı-cansız objelerin belirgin ve olumlu bir özelliği var ise bu özelliğe çizgi, renk, ölçü ve doku bakımından zıt objeler kullanılarak bu özellik daha da ön plana çıkarılmalıdır.

UYGUNLAŞTIRMA

Tasarımda birbirine zıt iki ucun bağlanması birleştirilmesi ya da bunlar arasında köprü kurulmasına uygunlaştırma denir.Renkle bunu sağlamak istiyorsak renk tonları belirli kademelerle değişime uğrayabilir.

EGEMENLİK

Tasarımda yer alan obje ya da formların diğer obje ya da formlarla bir bütünün parçası niteliğiyle bir arada olmasıdır. Tasarım da kullanılan her şey birbirinin bir parçası gibi olmalıdır.

UYGUNLUK

Tasarımın mekansal amaçlara göre uygun bir biçimde oluşturulmasıdır. Her tasarım, yapıldığı alana uygun bir çözüm getirmelidir.Burada gereksinimler ile bu gereksinimlere getirilen çözümler düşünülmelidir. Alana aykırı bir tasarım anlayışı alanın kullanımını büyük oranda etkiler.

 • Uygunluk çeşitleri ; fiziksel uygunluk
 • hizmet uygunluğu
 • biçim uygunluğu
 • üslup uyguluğu

HİYERARŞİ

Tasarımın görsel ifadelerinde öncelikler belirlenmeli ve bir sıralama yapılmalıdır. Bu amaçla tasarımcı görsel algılamadaki öncelikleri ortaya koyar ve onları önem derecelerine göre dizer.

TAMAMLIK

Tasarım uygulanacağı çevre ile bütünleştirici özellikte olmalıdır. Alanın coğrafik özellikleri, ulaşımı, kullanım yoğunluğu gibi çevresel faktörlere uygun ve uygulanacağı çevreye özgü bir yaklaşım içermelidir.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli